Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Cử nhân QTKD liên kết ĐH Troy (Mỹ)

 

 

Danh sách Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Module giảng dạy

1

ThS. Trần Thuận

ĐH Troy

University Orientation

Định hướng đại học

Composition and Modern English I

Phương pháp viết luận và tiếng Anh hiện đại I

Composition and Modern English II

Phương pháp viết luận và tiếng Anh hiện đại II

2

ThS. Đỗ Kiên Cường

ĐHQGHN

Music Appreciation

Đánh giá âm nhạc

3

TS. Lê Văn Hải

ĐH Hà Nội

World History to 1500

Lịch sử thế giới đến năm 1500

4

TS. Đào Bích Thủy

ĐHQGHN

Principles of Microeconomics

Các nguyên lý kinh tế vi mô

5

ThS. Vũ Kim Thư

ĐH Mỹ thuật

Visual Art

Nghệ thuật hội họa

6

TS. Nguyễn Mạnh Thế

ĐH KTQD

Business Calculus

Toán kinh tế

Business Statistic I

Thống kê kinh doanh I

7

TS. Đào Bích Thủy

ĐHQGHN

Principles of Macroeconomics

Các nguyên lý kinh tế vĩ mô

8

ThS. Phan Quốc Nguyên

ĐHQGHN

Legal Environment of Business

Môi trường pháp lý trong kinh doanh

9

TS. Phạm Vũ Thăng Long

Ngân hàng Nhà nước

Principles of Accounting I

Nguyên lý kế toán I

Principles of Accounting II

Nguyên lý kế toán II

Fundamentals of Financial Mathematics

Nguyên lý Toán tài chính

10

ThS. Nghiêm Huyền Anh

ĐH Hà Nội

Business Communications

Giao tiếp trong kinh doanh

11

TS. Phạm Thị Liên

ĐHQGHN

Principles of Marketing

Nguyên lý Marketing

12

PGS. TS. Vũ Anh Dũng

ĐHQGHN

Principles of Management

Nguyên lý quản trị

International Marketing

Marketing quốc tế

13

PGS. TS. Scott Bailey

ĐH Troy

Innovative Practices and Thoughts

Đổi mới tư duy và thực hành

Operations Management

Quản trị tác nghiệp

14

PGS. TS. Eddy Burks

ĐH Troy

Fundamentals of Managerial Finance

Tài chính quản trị căn bản

15

PGS. TS. Kaye F. Sheridan

ĐH Troy

Business & Society

Kinh doanh và xã hội

16

GS. TS. Rodney Blackwell

ĐH Troy

Strategic Management (last semester)

Quản trị chiến lược

Global Human Resource Management

Quản trị nhân sự toàn cầu

Management in Global Environment (capstone)

Quản trị trong môi trường kinh doanh toàn cầu

17

TS. Mint Carter

ĐH Troy

Leadership and change

Lãnh đạo và sự thay đổi

18

TS. Mint Carter

ĐH Troy

Organizational Behavior

Hành vi tổ chức

 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn