Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh mục học liệu chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA Troy

TT Tên sách Mã môn Xuất xứ Tên tác giả Tái bản/ Chỉnh sửa Năm xuất bản Nhà xuất bản

1 Applied statistics in Business & Economics QM 6640 USA David P. Doane, Lori E. Seward 2nd 2009 Mc Graw Hill Irwin
2 Applied statistics in Business & Economics QM 6640 USA David P. Doane, Lori E. Seward 4nd 2013 Mc Graw Hill Irwin
3 Accounting Text And Cases ACT 6691 USA Robert N.Anthony-David F Hawkins-Merchant 13 2011 Mc Graw Hill Irwin
4 Managerial Accounting ACT 6691 USA Garison, Noreen 12 2008 Mc Graw Hill Irwin
4 Marketing Management MKT 6661 USA Philip Kotle, Kevin Lane Keller 14th 2012 Pearson
5 Marketing Management strategis MKT 6661 USA Ferrell Hartline 5th 2011 South-Western
6 Human Resourse Management HRM 6603 USA Fisher, Schoenfeldt, Shaw 6th 2006 Houghton Mifflin
USA Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright 8e 2012 Mc Graw Hill Irwin
8 Financial Management FIN 6631 USA Brigham - Ehrhardt 12th 2008 South-Western
Financial Management MBA 6631 USA Brigham - Ehrhardt 14th 2014 South-Western
9 Business Research Methods BUS 6610 USA Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler 10th 2008 Mc Graw Hill Irwin
11th 2011 Mc Graw Hill Irwin
10 Organizational Behavior MGT 6671 USA Kinicki, Kreitner 4th 2009 Mc Graw Hill Irwin
11 Managerial Economics MBA 6655 USA Mark Hirschey 12th 2009 South-Western
12 Operations & Supply chain
 Management
MBA 6673 USA Chase Jacobs 13th 2011 Mc Graw Hill Irwin
13 Operations & Supply Management: The Core MBA 6674 USA F. Robert Jacobs/ Richard B. Chase 2nd 2012 Mc Graw Hill Irwin
14 Case Studies in Finance FIN 6652 USA Robert F. Bruner-Eades-Schill 6th 2007 Mc Graw Hill Irwin
15 Strategic managerment and business MBA 6611 USA Pred David 14th 2013 Pearson
MBA 6611 USA Thomas L.Wheelen-Hunger 13th 2012 Pearson
16 International corporate Finance FIN 6632 USA   11    South-Western
17 Interinational Economics MBA 6657 USA Jame gerber 5 2011 Pearson
18 Global Marketing Management MBA 6661 USA Masaaki Kotabe- Kristiaan Helsen 5th 2014 Wiley
19 Leadership MBA 6615 USA Peter G. northouse 6th 2013 Sage
20 International Human resource management MBA 6645 USA Peter Downing, Marion Festing, Allen Engle 6th 2013 Cengage
21 International bussiness law and its Environment MBA 6601 USA Schaffer Agusti, Dhooge Earle 8th 2012 South-Western
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn