Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh mục học liệu chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA Benedictine

Mã môn học Mã sách Tên sách Tác giả NXB
559 MBA 559 BEN 45 Entrepreneurship Robert A.Hisrich - Michael P.Peters - Dean A.Shepherd McGraw-Hill Irwin
500 MBA 500 BEN 06 Financial Accounting Needles & Powers South-Western Cenage Learning
BEN 07 Kế toán tài chính Trần Xuân Nam NXB Thống kê
520 MBA 520 BEN 01 Business Ethics: Case Studies and Selected Readings Jennings, Marianne M. South-Western Cenage Learning
BEN 02 Tài liệu tham khảo môn 520: Lãnh đạo và đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu Jennings, Marianne M. ĐHKT
671 MBA 671 BEN 27 Strategic Management-Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization Michael A.Hitt R. Duane Ireland Robert E.Hoskisson South-Western Cenage Learning
BEN 28 Strategic Management-Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization Michael A.Hitt R. Duane Ireland Robert E.Hoskisson South-Western Cenage Learning
BEN 47 Quản lý chiến lược

530 MBA 530 BEN 03 Organization Development emerging knowledge and practice for the real world McShane, Von glinow Mc Graw Hill Irwin
BEN 04 Organization Behavior, Structure, processes Gibson, ivancevich, Donnelly, Konopaske Mc Graw Hill Irwin
BEN 05 Organization Behavior Robert Kreitner/
Angelo Kinicki
McGraw-Hill Irwin
601 MBA 601 BEN 25 Managerial Accounting Crosson/Needles South-Western Cenage Learning
BEN 26 Kế toán quản trị GS Phạm Văn Dược NXB Thống kê
651 MBA 651 BEN 19 Fundamentals of Corpate Finance Parrino - Kidwell Wiley
BEN 20 Các vấn đề cơ bản của quản lý tài chính doanh nghiệp Parrino - Kidwell
683 MBA 683 MBA 46 Giáo trình Quản lý dự án PGS.TS Từ Quang Phương NXB ĐHKTQD
BEN 24 Effective Project Management Robert Wysocky Wiley
541 MBA 541 BEN 08 Thống kê ứng dụng trong kinh tế- xã hội Hoaàng Trọng, Mộng Ngọc NXB Thống kê
BEN 09 Applied Statistics in business & Economics Doane, Seward McGraw-Hill Irwin
BEN 10 Applied Statistics in business & Economics Doane, Seward McGraw-Hill Irwin
611 MBA 611 BEN 13 Managerial Economics MarkHirschey Thomson South-Western
BEN 14 Managerial Economics Christopher Thomas, Charles maurice Phan Thế Công
630 MBA 630 BEN 15 Operations Management Jay Heizer Barry Render Pearson Prentice Hall
BEN 16 Operations Management Jay Heizer Barry Render Pearson Prentice Hall
661 MBA 661 BEN 21 Marketing Kerin, Hartley, Rudelius Mc Graw Hill Irwin
BEN 22 Quản trị Makerting chủ biên PGS.TS Trương Đình Chiến NXB ĐHKT QD
BEN 23 Management Marketing Philip Kotler, Kevin Lane Pearson Prentice Hall
539 MBA 539 BEN 17 Global Business Today Charles W.L. Hill McGraw-Hill Irwin
BEN 18 Giáo trình toàn cầu hóa và hội nhập KTQT Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng NXB Quốc gia HN
510 MBA 510 BEN 11 Kinh tế vĩ mô N.Gregorymankiw NXB Thống kê
BEN 12 Macroeconomics N.Gregorymankiw Worth Publishers

Tên sách Tên tác giả NXB
MBA 572 MBA 572 MBA 29 Compensation Milkovich, Newman, gerhart McGrawHill
MBA 572 MBA 572 MBA 30 Compensation Milkovich, Newman, gerhart McGrawHill
MBA 579 MBA 579 MBA 31 Employee Training and Development Raymond A. Noe McGrawHill
MBA 654 MBA 654 MBA 32 Corporate finance Ross Westerfield jaffe McGrawHill
MBA 571 MBA 571 MBA 33 Labor Relations John A. Fossum McGrawHill
MBA 571 MBA 571 MBA 34 Labor Relations John W. Budd McGrawHill
MBA 604 MBA 604 MBA 35 Finnance Reporting & Analysis Revsine, Colins. Jonhson, Mittelstaedt McGrawHill


MBA 36 Competency- Based performance Reviews Robin Kessler Career press
MBA 570- 573 - 578 MBA 570- 573 - 578 MBA 37 Human resource Management Fisher Schoenfeldt Shaw Houghton Mifflin


MBA 38 Management Contrl Systems Robert N Anthony McGrawHill


MBA 39 Boost Your Interview IQ Carole Martin McGrawHill


MBA 40 Career match Shoya Zichy, Ann Bidou Amacom


MBA 41 Why Unions matter Michael D. Yates monthly Review Press


MBA 42 Can I Wear my Nose ring to the interview Gordon Reeves Workman


MBA 43 Productive Performance Appraisals Paul Falcone, Randi Sách Amacom


MBA 44 The competitive advantage of regions and nations Boris Ricken, george malcotsis Gower
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn