Cite.ueb.edu.vn
 
 
    Chương trình đào tạo

 

 

Danh mục học liệu chương trình Thạc sĩ Quản lý công MPPM Uppsala

TT Mã sách Tên sách Xuất xứ Tên tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản
1 MPPM 01 Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ Việt nam GS. TS Nguyễn Văn Huyên 2007 Lý luận chính trị
2 MPPM 02 Stydying Public Policy Mỹ Micheal Howlett, M. Ramesh 1995 Oxford University
3 MPPM03 Tập đoàn ngân hàng thế giới vận hành và thao tác Việt nam Lưu chấn Á, Triệu Vưn Kinh 1994 NXB Chính trị Quốc Gia
4 mppm 04 Bureaucrat and People Anh John montgomery 1988 John Hopkins Univesuty
5 MPPM 05 Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay Việt nam PGS. TS Lê Minh Quân 2009 NXB Chính trị Quốc Gia
6 MPPM 06 The Finance of local Government Anh P. Hepworth 1988 Unwin hyman
7 MPPM 07 Decentrailization- The territorial Dimension of State Anh B.C. Smith 1985 Chatham
8 MPPM 08 Thể chế chính trị Việt nam Nguyễn Đăng Dung- Bùi Ngọc sơn 1996 NXB Lý Luận chính trị
9 MPPM 09 Tập bài giảng chính trị HỌC Việt nam PGS.TS Nguyễn Văn Vinh 2007 NXB Lý Luận chính trị
10 MPPM 10 Thể chế chính trị II Việt nam Nguyễn Đăng Dung- Bùi Ngọc sơn 1996 NXB Lý Luận chính trị
11 MPPM 11 Mangement by objectives Mỹ George Morrisey 1976 wesley
12 MPPM 12 Public sector MGT Mỹ      
13 MPPM 13 Upholding the integrity of the malaysian Civil Service Malai Abdul hamid 1993 Pelanduk Publications
14 MPPM 14 Một số lý thuyết và kinh nghieeml tổ chức nhà nước trên thế giới Việt nam TS. Thang văn Phúc- PGS>TS Nguyễn Dăng Thành 2005 NXB Chính trị Quốc Gia
15 MPPM 15 Các học thuyết quản lý Việt nam PGS. Nguyễn Thị Doan 1996 NXB Chính trị Quốc Gia
16 MPPM 16 Tư duy phát triển hiện đại Việt nam   2003 NXB KHXH
17 MPPM 17 Pháp luật và sự quản lý của nhà nước Việt nam   1998 NXB Chính trị Quốc Gia
18 MPPM 18 Pubic adminstration & the Korean transformation Hàn Quốc Chung hyun Ro 1993 Kumarian
19 MPPM 19 Tinh hoa quản lý Việt nam   2002 NXB Lao động XH
20 MPPM 20 Giáo trình ly luận và pháp luật Việt nam   2000 NXB CAND
21 MPPM 21 Theể chế chính trị thế giới đương đại Việt nam   2003 NXB Chính trị Quốc Gia
22 MPPM 22 Kinh tế việt nam đổi mới và phát triển Việt nam Võ Đại Lược 2007 NXB thế giới
23 MPPM 23 The policy process Anh michel Hill 1993 Harvester
24 MPPM 24 Triển vọng kinh tế thế giới Việt nam PGS. TS Kim Ngọc 2005 NXB Lý Luận chính trị
25 MPPM 25 Giáo trình quản lý đại cương Việt nam   2001 NXB giáo dục
26 MPPM 26 Quản lý Khu vực công Việt nam GS. TS Vũ Huy Từ.PTS Võ Kim Sơn 1998 NXB Khoa học Kỹ Thuật
27 MPPM 27 The Effective Publicmanagement   Steven Cohen- William Eimicke 1995 Jossey Bass Publicshers
28 MPPM 28 The primacy of Politics Anh Sheri Berman 2006 Cambridge
29 MPPM 29 The three worlds of welfare capitalism Anh Gosta Esping- Anderson 1990 polity Press
30 MPPM 30 Nhà nước trong thế giới đang chuyển động     1998 NXB Chính trị Quốc Gia
31 MPPM 31 Cạnh Tranh đối với khu vực công trong cung ứng hàng hóa dịch vụ Việt nam TS. Vũ Thanh Sơn 2009 NXB Chính trị- Hành chính
32 MPPM 32 Dđổi mới hoạt động của chính phủ Việt nam Aubot- Gheble 1997 NXB Chính trị Quốc Gia
33 MPPM 33 Tài liệu dành cho học viên chưa có Background về quản lý công Việt nam   2010 Đại học Kinh tế
34 MPPM 34 Học thuyết về vai trò quyết định chính trị Việt nam Sheri Berman 2006 Cambridge
35 MPPM 35 Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa Việt nam Frannie Leautier 2006 NXB Chính trị Quốc Gia
36 MPPM 36 Các thể chế hiện đại Việt nam   2009 Báo cáo phát triển viêt nam
37 MPPM 37 Toàn cầu hóa của nền kinh tế chính trị thế giới- I Việt nam   2010  
38 MPPM 38 Public Management reform Anh Christopher Pollitt- Geert bouckaert 2004 Oxford University
39 MPPM 39 Quản lý hành chính lý thuyết và thực hành Anh michel Amiel, Francis Bonnet 2000 NXB Chính trị Quốc Gia
40 MPPM 40 Dịch vụ công và các xã hội hóa dịch vụ công Việt nam TS. Chu văn Thành 2004 NXB Chính trị Quốc Gia
41 MPPM 41 The Swedish State Budget Thụy Điển   1998  
42 MPPM 42 Những vấn đề cốt yếu của quản lý Việt nam Harold Koontz- Cyril Odonnell 1994 NXB Khoa học Kỹ Thuật
43 MPPM 43 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Việt nam PGS. TS Nguyễn Mạnh Quân 2004 Đại học KTQD
44 MPPM 44 Quản lý chi tiêu công Việt nam Salvatore Schiavo- Campo- Tommasi 2011 Đai học kinh tế
45 MPPM 45 Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thê toàn cầu hóa vấn đề và giải pháp Việt nam   2002 NXB Chính trị Quốc Gia
46 MPPM 46 managing Organnization in Developing Countries mỹ Moses Kiggundu 1989 Kumarian
47 MPPM 47 Management in the Public sector challenge and change Anh Kestster, isacc- henry- chis Painter 1993  
48 MPPM 48 handbook of public administration mỹ James Perry 1989  
49 MPPM 49 Hành chinh công và quanrly hiệu quả chính phủ Việt nam Nguyễn cảnh chắt 2005 NXB Lao động XH
50 MPPM 50 UNDP Mỹ   2001 UNDP
51 MPPM 51 beyond the new public management Anh Martin minogue, charles polidano 1998 Bookcraft
52 MPPM 52 Public sector reform in Swenden Thụy Điển Lennart Gustafsson, Anrne Svenson 1999  
53 MPPM 53 Chính trị học Những vấn đề lý luận và thực tiễn Việt nam GS.TS Nguyễn Văn Huyên 2009 NXB Chính trị- Hành chính
54 MPPM 54 Public management and Government Anh Tony bovaird, Elke Loffler 2009 Routledge
55 MPPM 55 The state in a changing world     1997  
56 MPPM 56 Managing Performance Appraisal Systems Anh Gordon anderson 1993  
57 MPPM 57 The Foundation of Merit Public service in American Dômocary Anh Patricia Wallace Ingraham 1995 john Hopkins Univesuty
58 MPPM 58 chính trị, nha nước và pháp luật ở Việt Nam Việt nam   2009 Đai học kinh tế
59 MPPM 59 Fiscal dêcntralisation   Kiichiro Fukasaku, Luiz De Mello 1999  
60 MPPM 60 Quá trình phát triên của các nhà nước hiện đại thụy Điển, Nhật Bản và Mỹ Anh Sven Steimo   Cambridge
61 MPPM 61 chính trị so sánh, kinh tê chính trị và phúc lợi xã hội Việt nam Gosta Esping- Anderson   polity Press
62 MPPM 62 so sánh hệ thống các nước Việt nam Vinyu vichit- vadakan 1999 Cong ty tư vấn ARA
63 MPPM 63 Instittutional Development incentives to Performance Anh Arturo Israel 1987 john Hopkins Univesuty
64 MPPM 64 Public Sector managent mỹ Norman Flynn 2007 Sage
65 MPPM 65 Phân tích chính sách công II Việt nam   2011  
66 MPPM 66 management in Developing Countries Anh Alfred M. Jaeger, Kanungo 1992 Routledge
67 MPPM 67 Public management in Newzealand   Graham Scott 2001 Astra Print
68 MPPM 68 Kinh tế học cộng đồng Việt nam Joseph Stiglits 2009 NXB Khoa học Kỹ Thuật
69 MPPM 69 Nhưng nội dung cơ bản của quản ly công Việt nam   2010  
70 MPPM 70 The public adminstration dictionary mỹ Rapph Chandler- Plano- 1988 ABC CLIO
71 MPPM 71 manging government expenditure Philipin Salvatore Schiavo- Campo- Tommasi 1999 Ngân hang pt châuá
72 MPPM 72 handbook of administration Ethics mỹ Terry L. Cooper 1994  
73 MPPM 73 Kinh tế học của kinh doanh quốc tế Việt nam William Kerr - Nicholas Perdikis 2003 trung tâm luật thương mại quốc tê
74 MPPM 74 Nhưng vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách Việt nam TS. Lê chi Mai 2001 NXB ĐHQG_HCM
75 MPPM 75 NGOs, states and Donors Anh Michel Edwards- david hulme 1997 St Martin
76 MPPM 76 Integrating People management into Public service reform pháp   1996 Puma
77 MPPM 77 Handbook of training and development for the public sector mỹ Montgomery van Wart- Cayer- Cook 1993 Jossey Bass Publicshers
78 MPPM 78 Kinh tế và chính trị thế giới Vấn đề và xu hướng tiên tiến Việt nam Lưu ngọc trinh 2008 NXB Lao động XH
79 MPPM 79 Strategic managemnet of public and third sector organizations mỹ Paul C Nutt- Robert Backoff 1992 Jossey Bass Publicshers
80 MPPM 80 Kinh tế viêt nam đổi mới và phát triển Việt nam Võ Đại Lược 2007 NXB thế giới
81 MPPM 81 Human resource managemnet mỹ Gary Dessler 1994 Prentice Hall
82 MPPM 82 New paradigms for government mỹ Ingraham- Romzek 1994 Jossey Bass Publicshers
83 MPPM 83 The Guide to the Foudations of Public Administration mỹ daniel martin 1989 Marcel Dekker
84 MPPM 84 International Economics mỹ Thomas Pugel   Mc Graw hill
85 MPPM 85 Educational Research mỹ john Creswell 2008 Pearson
86 MPPM 86 Public Managemnet mỹ Laurence Lynn 1996 Chatham
87 MPPM 87 Government - Citizen- Business canada   1997 Institute on Govermance
88 MPPM 88 The Globalization of world politics Anh John baylis- Steve Smith- Owens 2008 Oxford University
89 MPPM 89 Better policy Support- canada Mohan Kaul 1997 Toronto University
90 MPPM 90 Public Administration in Britain Anh John Greenwood- David Wilson 1990 Routledge
91 MPPM 91 Bối cảnh quốc tế và những xu hướng điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ớ 1 số nước lớn Việt nam TS Võ Đại Lược 2003 NXB Khoa học XH
92 MPPM 92 Management Challenges for tomorrow's leaders mỹ Lewis, Goodman, Fandt 2004 Thomson
93 MPPM 93 Local Government in the community Anh Collin Mellors, Nigel copperthwaite 1987 Cambridge
94 MPPM 94 Transforming government mỹ Ingraham- thomson, sangers 1998 Jossey Bass Publicshers
95 MPPM 95 Changing patterns of Local Government Hà Lan Leemans 1970  
96 MPPM 96 Local Government in Korea Hàn Quốc Sung ho Kim, Suk Joo Cho 2003 Viện Nghien cứu Hàn Quốc
97 MPPM 97 Project planning for Development Nam Phi Davine Thaw- Michael Randel 1998 Olive Publications
98 MPPM 98 Fighting corruption to improve governance     1999 UNDP
99 MPPM 99 Handbook of comparative and development public administration Mỹ Ali farazmand 1991 Marcel Dekker
100 MPPM 100 How Korea Reformed the public sector Hàn Quốc seung woo chang 2002  
101 MPPM 101 upholding the integrity of the malaysian Civil Service        
102 MPPM 102 Toàn cầu hóa của nền kinh tế chính trị thế giới- II Việt nam   2010  
103 MPPM 103 Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng Việt nam Pick Stapenhurst, niall Johnston,Ricerdo Pelizzo 2007 Ngân hàng thế giới
104 MPPM 104 Quản trị học căn bản Việt nam Jame Donnelly, Gibson, Ivancevich 2001 NXB thông kê
105 MPPM 105 Phục vụ và duy trì cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh trạnh Việt nam Chiavo campo, sundaram 2003 NXB chính trị QG
106 MPPM 106 Public Finance mỹ Harvey Rovey 1995 Mc Graw hill
107 MPPM 107 Kinh tế chính sách EU mở rộng Việt nam Carlo Altmonte- Mario Nava 2004 NXB chính trị QG
108 MPPM 108 Lực lượng sản xuấ mới và kinh tế tri thức Việt nam Vũ Đình Cự- Trần Xuân Sầm 2006 NXB chính trị QG
109 MPPM 109 Các nước Đông Âu gia nhập liên minh châu âu và những tác động tới Việt nam Việt nam Nguyễn Quang Tuấn- TS Nguyễn An Hà 2005 NXB KHXH
110 MPPM 110 Organisational change mỹ Barbara Senior 1997 Pearson
111 MPPM 111 Dich vụ công và xã hội hóa dịch vụ công Việt nam TS. Chu văn Thành 2004 NXB chính trị QG
112 MPPM 112 Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo Việt nam   2005 NXB Tài chính
113 MPPM 113 Xây dựng hệ thống Giám sát & đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước Việt nam Kei Mackay 2008 NXB chính trị QG
114 MPPM 114 Toàn cầu hóa của nền chính trị thế giới Việt nam Steve Smith- John Baylis- Patricia Owens    
115 MPPM 115 Publication manual of the american Psychological Association mỹ   2001 american Psychological Association
116 MPPM 116 Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - Giải thích các điều kiện gia nhập Việt nam   2008 NXB Lao động XH
117 MPPM 117 Trao quyền trong thực tế từ phân tích đến thực tiễn Việt nam Ruth Alsop, Mette Bertelsen, Jeremy Holland 2006 NXB văn hóa thông tin
118 MPPM 118 Public management & Adminstration an introduction Trung quốc Owen Hughes 2003 Palgrave
119 MPPM 119 Public management & Adminstration an introduction mỹ Owen Hughes 1998 Palgrave
120 MPPM 120 Những vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách Việt nam Lê chi mai 2001 NXB ĐHQG_HCM
121 MPPM 121 Hành chính công  Việt nam TS Nguyễn Ngọc Hiến 2003 NXB Khoa học Kỹ Thuật
122 MPPM 122 Hoạch định và phân tích chính sách công Việt nam PSG. TS Nguyễn Hữu Hải 2010 NXB Khoa học Kỹ Thuật
123 MPPM 123 Quản lý công và quản lý hành chính công Việt nam Owen Hughes 1998  
124 MPPM 124 Phân tích chính sách công Việt nam      
125 MPPM 125 Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam Việt nam PGS. TS Lê Chi mai 2003 NXB chính trị QG
126 MPPM 126 Quản trị kinh doanh quốc tế Việt nam TS Bùi Lê hà 2001 NXB Thống kê
127 MPPM 127 Quan hệ kinh tế quốc tế Việt nam GS. TS Võ Thanh Thu 2005 NXB Thống kê
128 MPPM 128 Cục diện Kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI Việt nam PGS. Ts Lê văn Sang 2005 NXB Thế giới
129 MPPM 129 Giáo trình Kinh tế Quốc tế Việt nam Khu Thị Tuyết mai- Vũ Anh Dũng 2009 NXB Đại học QGHN
130 MPPM 130 Giáo trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế QT Việt nam Nguyễn Xuân Thắng 2009 NXB Đại học QGHN
131 MPPM 131 Global Business to day mỹ Charles Hill 2009 Mc Graw hill
132 MPPM 132 Kinh tế Quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của nó đến nền KTVN Việt nam   2010  
133 MPPM 133 The evolution of management Thought mỹ Daniel Wren 2009 Wiley
134 MPPM 134 The evolution of Mordern States Anh Sven Steimo 2010 Cambridge
135 MPPM 135 The three worlds of welfare capitalism Anh Gosta Esping- Anderson 1990 polity Press
136 MPPM 136 The quanity off government Anh Bo Rothstein 2001 Đaại học chicago
137 MPPM 137 Kinh nghiệm xây dựng và phát triển kế hoạch cải cách hành chính ở cấp tỉnh Việt nam   2013 ĐSQ Đan Mạch
138 MPPM 138 Practices and key learning from par planning and implementation at the provincail level Việt nam   2014 ĐSQ Đan Mạch
139 MPPM 139 Sự thay đổi phát triển của tổ chức Việt nam Thomas Cummingham- Worley    
140 MPPM 140  Organisational Development & change mỹ Thomas Cummingham- Worley 2009 South- Western
141 MPPM 141 Learning to lead Anh Warren Bennnis- Joan Gold smith 2003 Básic book
142 MPPM 142 Học làm lãnh đạo Việt nam Warren Bennnis- Joan Gold smith 2003 NXB trẻ
143 MPPM 143 Local Gorvernment in the Community Anh Collin Mellors, Nigel copperthwaite 1987 ICSA
144 MPPM 144 Fiscal dêcntralisation in emerging economics   Kiichiro Fukasaku, Luiz De Mello 1999 OECD
145 MPPM 145 International Business Mỹ Charles Hill 2011 Mc Graw hill
146 MPPM 146 Ten steps to a Results based monitoring and evaluation system   Jody Zall Kusek- Ray Rist 2004 The World bank
147 MPPM 147 Quản lý chi tiêu công Việt nam Salvatore Schiavo- Campo- Tommasi 2013 ADB
148 MPPM 148 Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh gia dựa trên kết quả Việt nam Jody Zall Kusek- Ray Rist 2005 NXB văn hóa thông tin
149 MPPM 149 Managing Government expenditure Philipin Salvatore Schiavo- Campo- Tommasi 1999 ADB
Bài viết khác:
 
 
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    ĐT: (042) 3754 9901, (042) 3754 9723 Máy lẻ: 509 /Fax: (84.42) 3754 9728 Hotline: 0947004809
Website:
cite.ueb.edu.vn - cite.ueb.vnu.edu.vn